Reklamačný poriadok internetového obchodu www.dizajnbejby.sk 

upravujúci reklamačné podmienky (ďalej RP) medzi prevádzkovateľom / predávajúcim/ a objednávateľom / kupujúcim/.

V prípade reklamácie vám odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný formulár (link na reklamačný formulár nájdete aj nižšie pod reklamačným poriadkom) a zaslať na email eshop@dizajnbejby.sk, poprípade tento formulár pribaľte k tovaru, ktorý vraciate. Tovar je potrebné adekvátne zabaliť aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. 

Tovar odošlite na adresu:

Projectum, s.r.o.

Severná 53

900 25 Chorvátsky grob

telefonický kontakt: 0903 772 999

Tovar nesmie byť odoslaný ako dobierka, využite prosím možnosť poistenej zásielky alebo doporučenej zásielky. Dobierka nebude prevzatá.

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (a zároveň predávajúcim) v internetovom obchode dizajnbejby.sk je spoločnosť Projectum, s.r.o., Severná 53, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 47176695, DIČ: 2023776898. Spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89456/B. Spoločnosť je plátca DPH. 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru resp. produktu.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Na všetky produkty sa vzťahuje záručná doba v trvani 24 mesiacov ak nie je pri tovare určené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. V prípade vady tovaru bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru. 

6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

7. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním produktu (tovaru). Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8.  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným použitím:

 1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia tovaru,

 4. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

 5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

 6. tovar je po vypršaní záručnej lehoty,

 7. na tovar alebo časť tovaru, resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky

 8. nebol predávajúcemu dodaný riadny doklad o kúpe tovaru alebo jeho kópia

 9. pri pokuse o opravu alebo úpravu tovaru zákazníkom

9. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

Postup vybavovania reklamácií

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

 • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

 • komu je reklamácia adresovaná,

 • dátum podania reklamácie

 • podpis objednávateľa

3. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Projectum, s.r.o., Severná 53, 90025 Chorvátsky grob avšak nie na dobierku.

4. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

5. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci informuje objednávateľa o vybavení reklamácie písomne alebo elektronickou poštou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

 • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa

 • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie

 • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.

8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@dizajnbejby.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.02.2016 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha1

Reklamačný protokol


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop